Konzultáció a szociális jogok európai pilléréről

A kezdeményezés alapvetően egy mélyebb és méltányosabb, szociális dimenzióval is rendelkező gazdasági és monetáris unió (GMU) kiépítésének a része, ám az euróövezet fejlesztésére irányuló új szociális jogszabályokhoz a későbbiekben a többi – a közös uniós pénznemet még nem használó - tagállam is csatlakozhat.

Bizottság szándékai szerint a szociális jogok európai pillére olyan közös alapelveket és szociális jogokat fog tartalmazni, amelyek hozzájárulnak az euróövezet munkaerőpiacának és jóléti rendszereinek megfelelő és tisztességes működéséhez. Az elmúlt tizenöt év tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy akár egy-egy tagállamban fennálló, tartós egyenlőtlenségek is veszélybe sodorhatják az euróövezet egészének stabilitását. A válság nyilvánvalóvá tette, hogy az euróövezet jövőbeli sikere nem kis részben a tagállami munkaerőpiacok és jóléti rendszerek hatékony működésén, valamint az esetleges sokkhatásokat semlegesíteni tudó alkalmazkodóképességükön is múlik. Az előremutató konvergencia és az ellenállóbb gazdasági struktúrák megvalósítása érdekében ezért a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a foglalkoztatási és szociális teljesítményre.

A pillér az EU meglévő szociális vívmányaira fog építeni és azokat egészíti majd ki annak érdekében, hogy számos, a jól működő és méltányos munkaerőpiacok és jóléti rendszerek szempontjából meghatározó területen szakpolitikai iránymutatást nyújtson. A javasolt elvek nem váltják fel a meglévő jogokat, hanem a nemzeti foglalkoztatási és szociálpolitikák felmérésére és továbbfejlesztésére kínálnak lehetőséget.

Az előkészítő munkálatok három fő területen, az esélyegyenlőség és munkaerőpiaci hozzáférés, a munkafeltételek, valamint a szociális védelem témakörében folynak. E három címszón belül a konzultáció keretében 20 politikai területre vonatkozóan nyitott a lehetőség a vélemények megosztására.

Bővebben:

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF

Az online nyilvános konzultáció elérhetősége:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=hu&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes